Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2016. január 1-ét követően a jogszabályi változások kapcsán a központ feladatait a gyáli járás területén nyújtja az intézményegység. A járásban működő család- és gyermekjóléti szolgálatokban hetente 1 alkalommal kint tölt a Központ esetmenedzsere. (Intézményi gépjárművel/saját gépjárművel felkeresi a működő szolgálatokat, és az illetékes családsegítő szakemberekkel meglátogatja a gondozott családokat, esetmegbeszélésen, esetkonferencián vesz részt, szakmai támogatást nyújt az esetek vitelében, a kötelező dokumentáció vezetésében.)

Ellátási területünk

Gyáli Járás közigazgatási területe (Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál és Ócsa). Minden település rendelkezik nyitva álló helyiséggel, amely helyet biztosít a Központ dolgozója számára feladatai ellátásához.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata

Az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, jogainak érvényesítése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Kapcsolattartási Ügyelet (A kapcsolattartási ügyelet a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyet biztosít. Konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást nyújt az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció) biztosít.)

Készenléti Szolgálat (A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A Család- és Gyermekjóléti Központ tájékoztatást nyújt a lelki segély telefon elérhetőségéről.)

Mediáció (A mediációra akkor kerül sor, amikor a felek közvetlenül már nem képesek megegyezni egymással, nem képesek eredményesen kommunikálni, ezért egy harmadik, pártatlan, külső személy – mediátor – bevonása válik szükségessé (pl. kapcsolattartási probléma, vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, válási konfliktus és generációs konfliktus)).

Óvodai és iskolai szociális segítés (Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.)

Szociális Diagnózis (A család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist.)

Pszichológiai tanácsadás (A pszichológus biztosítja a településeken a felmerülő családterápiás igények kielégítését. A pszichológus szolgáltatása a településeken a hét egy-egy napján vehető igénybe előzetes időpont egyeztetéssel. A tanácsadó a Központnál és Szolgálatnál jelentkező egyének és családok számára igény és lehetőség szerint pszichológiai konzultációt végez. Ennek során elvégzi a pszichológiai explorációt és szükséges esetben a pszichológiai tesztvizsgálatokat.)

Jogi tanácsadás (Az intézmény székhelyén (2360, Gyál Rákóczi u. 42-44.) két hetente biztosít jogi tanácsadást, előzetes bejelentkezés alapján érdekképviselet nélkül. A jogi tanácsadás folyamatosan gondozott klienseink számára is segítséget nyújt. Általában családjogi kérdésekkel keresik fel a tanácsadó szakembert. A szolgáltatás igénybevétele az ügyfelek számára ingyenes.)

Család- és Válásterápia: Középpontjában a család, illetve az egyén családi kapcsolatai állnak. A családterapeuta a családot olyan rendszerként kezelik, mely állandó változásban, fejlődésben van, miközben fenntartja folyamatosságát és viszonylagos állandóságát. A családterápia egyre elterjedtebb változata a párterápia. Házaspárok, élettársak problémás élethelyzetekben, kapcsolatuk aktuális elakadásában kérhetik a szakemberek segítségét. Vannak azonban olyan esetek, amikor a válás, a kapcsolat addigi formájának felbontása mellett dönt a pár, ilyenkor lehet segítség a párterápia speciális formája, a válásterápia. Gyermekes párok esetén lehetőség van a szülőtársi kapcsolat, együttműködés kereteinek, szabályainak kialakítására, hiszen ez a párkapcsolat megszűnésével nem ér véget, hanem élethosszig tart.

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatai:

- Javaslattétel hatósági intézkedésre,

- Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek védelme, egyéni gondozási-nevelési terv készítése,

- Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családba-fogadásának elősegítése.

Család- és Gyermekjóléti Központ egyéb szolgáltatásai

• havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint konzultációt biztosít,

• tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról,

• a családsegítő munkatárs szakmai felkészülését alkalmazásának első évében kétheti rendszerességgel támogatja, ha az egyedül látja el a szolgálat feladatait, és a képesítési előírások teljesítése alól felmentést kapott.

• A család- és gyermekjóléti szolgált a jelzőrendszer működtetése körében a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről tudomást szerez, haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot, aki a megkeresés alapján segítséget nyújt szükség esetén intézkedik.

• Segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusok megoldásában.

• Amennyiben a jelzőrendszer valamely tagja jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a központ megteszi jelzését a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal felé, hogy értesítse a fegyelmi jogkör gyakorlóját és tegyen javaslatot az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására.

• Kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatosan kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

Igénybevétele

Minden olyan személy, aki Gyálon, Ócsán, Bugyin, illetve Alsónémedin bejelentett állandó lakcímmel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve aki életvitelszerűen tartózkodik a településeken. Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az a Járás ellátási területén élő valamennyi gyermek és rászoruló felnőtt számára elérhető legyen, ideértve a Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott speciális szolgáltatásokat is. A gyermekvédelmi hatósági intézkedés által kötelezett családokkal a Központ esetmenedzserei végzik az esetmunkát. Igénybevétel módja: - a kliens önkéntes megkeresésére indul, - a szülők, illetve család jelzésére, - az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak (közoktatási intézmények, egészségügyi intézmények, hatóság, civil szféra) megkeresésén keresztül, - hatósági, együttműködési kötelezettség útján. Az ellátás igénybevételének feltétele, hogy az igénybe vevő tartozzon bele az ellátottak körébe.