Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítő szolgáltatás működési területén a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás biztosítása.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ellátási területünk

Alsónémedi, Bugyi, Gyál és Ócsa települések közigazgatási területén belül. Minden település rendelkezik nyitva álló helyiséggel. Gyálon, Ócsán és Bugyin működő nyitva álló helyiségekben dolgozó családsegítők a várost egyéni, körzeti felosztás szerint látják el; a többi nyitva álló helyiségben nincs körzeti felosztás. A legalább két fővel dolgozó irodákban (Ócsa, Gyál, Bugyi) az esetek elosztása a szolgálat vezetőjével folytatott egyeztetés alapján történik, figyelembe véve a kollégák leterheltségét, szakmai tapasztalatát, felkészültségét.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladata

Tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja:

- a szülőt – ha a gyermek védelme érdekében indokolt a szülő tudomása nélkül a gyermek fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket jogaikról, az igénybe vehető támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben vannak a gyermek testi-lelki biztosításával, melyek elősegítik a gyermek családjában történő nevelkedését, illetve melyek a gyermek számára szükséges védelmet biztosítják.

- a válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

- a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről,

- az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.

Szociális segítőmunka keretében:

- segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,

- az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében összegyűjti és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,

- koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,

- a szabadidős programokat szervez,

- a hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújt,

- működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,

- családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében kezdeményezni: egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíti, szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

- felkérésre környezettanulmányt készít,

- az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös probléma meghatározása, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – a fentieken túl - a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,

- a szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és

- közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében,

- felkérésre környezettanulmányt készít,

- koordinálja az adományként felajánlott ruhaneműk és egyéb használati tárgyak arra rászorulókhoz való eljuttatását

Igénybevétele

Minden olyan személy, aki Gyálon, Ócsán, Bugyin, illetve Alsónémedin bejelentett állandó lakcímmel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve aki életvitelszerűen tartózkodik a településeken. Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az az ellátási területen élő valamennyi gyermek és rászoruló felnőtt számára elérhető legyen.

- a kliens önkéntes megkeresésére indul,

- a szülők, illetve család jelzésére,

- az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak (közoktatási intézmények, egészségügyi intézmények, hatóság, civil szféra) megkeresésén keresztül,

- hatósági, együttműködési kötelezettség útján.

Az ellátás igénybevételének feltétele, hogy az igénybe vevő tartozzon bele az ellátottak körébe.