Szociális alapszolgáltatások

Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, amelynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk.
Ellátási területünk: Gyál Város közigazgatási területe
Jogosultak köre: Azon személyek jogosultak az ellátást igénybe venni, akik

  • 65. életévét betöltötte, vagy életkorra tekintet nélkül, akiknek
  • egészségi állapotuk,
  • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
  • szenvedélybetegségük, vagy
  • hajléktalanságuk miatt azt önmaga, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani.
A szolgáltatás biztosítása az alábbi módokon igényelhető: - kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással a nappali ellátást biztosító Gyáli Idősek Klubjában (2360 Gyál, Petőfi S. u. 16-18. sz.) van lehetőség - lakásra szállítás lehetőségével - személyes elvitellel a 2360 Gyál, Dobó Katica u. 51. szám alatti konyháról. Ellátás igénybevételének módja: Az ellátást szóban vagy írásban személyesen kell kérelmezni a 2360 Gyál, Rákóczi F. út 42-44. szám alatti irodában, illetve: 06-29-346-790, 06-20-256-4644 telefonszámokon lehet. A kérelmet az ellátást igénylőnek vagy törvényes képviselőjének kell benyújtania. Amennyiben az ellátást kérelmező egészségi állapota, fogyatékossága, illetve pszichiátriai- szenvedélybetegsége miatt kéri a szolgáltatást és még nem töltötte be a 65. életévét a kérelemhez mellékelni kell rokkantság esetén a leszázalékolást igazoló irat, vagy orvosi igazolást a kérelmező egészségi állapotáról.
Térítési díj:
A szolgáltatás intézményi térítési díja: 835,- Ft/ adag.
Kiszállítás esetén a szállítási díj: 200,- Ft/ cím.


A ténylegesen fizetendő személyi térítési díját, a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében szereplő táblázat szerint mérsékelhetjük.
A szociális igazgatás és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 116.§ (1) és (3) bekezdései alapján és a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 6. §-a szerint a ténylegesen fizetendő személyi térítési díj meghatározásához a szociális étkeztetés szolgáltatást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme alapján úgy állapítjuk meg, hogy a térítési díj nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelmének a 30 % - át, és ha az ellátott az étkeztetést a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a napi személyi térítési díj nem haladhatja meg a rendszeres jövedelem 30 % - ának a harmincad részét.
Amennyiben az igénybevevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely szerződés kiterjed az ellátott étkezésére is, akkor a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a köteles. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű. A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, utólagos elszámolással, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.
A fenti igazolásokat a kérelemmel együtt az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az elbírálást követően írásbeli tájékoztatást kap a kérelmező a rá vonatkozó térítési díjról, valamint az étkezési díj befizetésének feltételeiről, fellebbezési és jogorvoslati lehetőségről az étkezésben részesülők jogairól és kötelezettségeiről.
Igénybevevőnek biztosítani kell:
- a lakásra szállított étel kiszolgálásához 2 darab 3 edényes ételhordót,
- az igénybevevő által hazavitt étel kiszolgálásához 1 darab 3 edényes éthordót.
Az étel kiszolgálása csak tisztántartott ételhordóban lehetséges. Szociális étkeztetés csak munkanapokon vehető igénybe, jelenleg még nincs lehetőség diétás étkezésre.

További tájékoztatás kérhető:
Provicsné Horváth Orsolyánál a 2360 Gyál, Rákóczi F. út 42-44. szám alatti irodájában, illetve a 06-29-346-790, 06-20-256-4644 telefonszámokon H-P 8.00-15.00-ig.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás saját lakókörnyezetükben biztosítjuk azon személyek részére, akiknek az önálló életvitel fenntartásához segítségre van szüksége életkoruk, élethelyzetük, egészségi állapotuk miatt, képességeik fenntartása, felhasználása, fejlesztése érdekében.
Házi segítségnyújtás formái:
Az igénylő állapota szerint szociális segítést vagy – a szociális segítést tevékenységeit magába foglaló – személyi gondozás.
Szociális segítés keretében (lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés, háztartási tevékenységben való közreműködés – bevásárlás, gyógyszer kiváltás, segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában stb.) Személyi gondozás keretében (ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása – információnyújtás, kapcsolattartás elősegítése hozzátartozókkal, ügyintézés, gondozási és ápolás feladatok – fürdetés, öltöztetés, inkontinens beteg ellátása, vérnyomásmérés, vércukormérés, gyógyszer adagolása stb)
Ellátási területünk: Alsónémedi, Bugyi, Gyál és Ócsa települések közigazgatási területei.
Ellátás igénybevételének módja:
Az ellátást szóban vagy írásban személyesen kell kérelmezni a 2360 Gyál, Rákóczi F. út 42-44. szám alatti irodában, illetve: 06-29-345-478, 06-20-482-6888 telefonszámokon lehet. A kérelmet az ellátást igénylőnek vagy törvényes képviselőjének kell benyújtania. Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az igénybevevő gondozási szükségletét, ennek alapján állapíjuk meg mely ellátási forma az indokolt. A kérelem benyújtását követően tájékoztatjuk az igénylőt az ellátás részleteiről, annak érdekében, hogy az ellátási feladatokat pontosan meg lehessen határozni.
Térítési díj:
Intézményi térítési díj: 1.750, - Ft/óra
A ténylegesen fizetendő személyi térítési díját, a Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022.(XI.25.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében szereplő táblázat szerint mérsékelhetjük.
A ténylegesen fizetendő személyi térítési díj meghatározásához a házi segítségnyújtást igénybe vevő rendszeres havi jövedelme alapján úgy állapítjuk meg, hogy a térítési díj nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelmének a 25 % - át, ill. 30% - át abban az esetben, ha a házi segítségnyújtás mellett a szociális étkezést is igénybe veszi.
Az ellátásban részesülő tájékoztatást kap a ténylegesen fizetendő személyi térítési díjról, valamint a térítési díj befizetési feltételeiről, amely az elvégzett munka függvényében kerül kiszámításra.
Amennyiben az igénybevevő tartási vagy öröklési szerződést kötött, mely szerződés kiterjed a házi segítségnyújtás által biztosítható ellátási formákra, akkor a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a köteles. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.
A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, utólagos elszámolással, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni. Tájékoztatást kap továbbá a fellebbezési lehetőségéről, jogairól és kötelezettségeiről.
Szolgáltatás feltételei:
Rendszeres házi segítségnyújtás csak fertőzőmentes lakókörnyezetben biztosítjuk. A Szolgáltatás során a szociális gondozó minden látogatási napon tevékenységi naplóban rögzíti az elvégzett résztevékenységeket és az erre fordított időtartamot, amit az ellátott az ellátás végén aláírásával igazol. Itt rögzített időtartam képezi a személyi térítési díj fizetésének alapját.
Házi segítségnyújtás csak munkanapokon vehető igénybe.

További tájékoztatás kérhető:
Zsólyomi Erzsébettől a gyáli székhelyünkön 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. szám alatt, illetve a 06-29-345-478 és 06-20-482-6888 telefonszámokon.

Jelzőrendszeres házisegítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Ellátási terület:
A szolgáltatást Alsónémedi, Bugyi, Gyál és Ócsa teleülések közigazgatási területén belül nyújtjuk.
Szolgáltatás igénybevételére jogosult:
Saját otthonukban:
- egyedül élő 65 év feletti személy,
- egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

Ellátás igénybevételének módja:
Az ellátást szóban vagy írásban személyesen kell kérelmezni a 2360 Gyál, Rákóczi F. út 42-44. szám alatti irodában, illetve: 06-29-345-478, 06-20-500-6601 telefonszámokon lehet. A kérelmet az ellátást igénylőnek vagy törvényes képviselőjének kell benyújtania.
Amennyiben az ellátást kérelmező egészségi állapota, fogyatékossága, illetve pszichiátriai- szenvedélybetegsége, miatt kéri a szolgáltatást és még nem töltötte be a 65. életévét a kérelemhez mellékelni kell a rokkantság esetén a leszázalékolást igazoló irat, vagy orvosi igazolás a kérelmező egészségi állapotáról.
Működése:
Intézményünk a Body Guard Hungary Kft közreműködésével, távfelügyeleti rendszer eszközeivel biztosítja a jelzőrendszeres házisegítségnyújtást.
A segélyhívó karra csatolható, vagy nyakba akasztható távindító gomb (jeladó), mely cseppmentes és ütésálló, illetve vezetékes telefonvonalra telepített, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor GSM és GPRS szolgáltatás révén, SIM kártyás készüléken keresztül biztosítja a szolgáltatást.
Body Guard Hungary Kft Intézményünk megrendelése alapján az igénybevevő lakásában telepíti a készüléket, és ismerteti annak használatát. Műszaki hiba bejelentése, illetve észlelése esetén javítja, szükség szerint cseréli a készülékeket.
A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az igénybe vevő megismerje, elfogadja és aláírja az együttműködési megállapodást.
Segítségnyújtás folyamata:
- Jelzés a Body Guard Hungary Kft diszpécserközpontba érkezik,
- Ha a jelzést tevő képes a kommunikálásra, akkor a készüléken keresztül tájékozódik a diszpécserközpontos a segélyhívás okáról (ha úgy ítéli meg, akkor már készenlétben lévő gondozónő értesítését megelőzően, például értesítheti a mentőket, tűzoltót),
- Telefonon tájékoztatja a készenlétben lévő gondozót a segélyhívásról (segélyhívő neve, címe, segélyhívás okáról)
- A készenlétben lévő gondozónő a jelzést követően haladéktalanául (max. 30 perc, belül) kiérkezik a riasztást leadó igénybevevő lakására az erre a célra leadott lakáskulcs/riasztókód segítségével.
- Feltárja és megszünteti a segélyhívás okát krízishelyzet elhárítása, elsősegélynyújtás, felsegítés, megnyugtatás, szükség esetén további segítséget hív: orvosi ügyelet, mentő, rendőrség stb.
- Értesíti a riasztás tényéről az igénybevevő által megadott hozzátartozókat,
- Segélyhívó készüléken keresztül nyugtázza a helyszínre történő érkezést
- A megtett intézkedésekről helyszínen riasztási jegyzőkönyvet készít, melyet az igénybevevő aláírásával igazol.
- A helyszínt csak akkor hagyja el, amikor meggyőződött arról, hogy a jelzés okául szolgáló probléma már megszűnt és semmilyen más egyéb dolog sem indokolja a helyszínen való további tartózkodását,

Térítési díj:
Jelen szolgáltatásunk térítési díja 0,- Ft/ nap.

További tájékoztatás kérhető:
Fazekas Anikótól a gyáli székhelyünkön 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. szám alatt, illetve a 06-29-345-478 és 06-20-500-6601 telefonszámokon.

Idősek és demens személyek nappali ellátása (Gyáli Idősek Klubja)

Az idősek nappali ellátása a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak - ide nem értve az idős személyeket - napközbeni étkeztetését.
Szolgáltatás célja:
• Az ellátottak pszichés állapotának folyamatos megfigyelése, az észlelt változások jelentése.
• Családi- és társas kapcsolatok ápolása, kiépítése, szinten tartása.
• Személyre szabott, évszaki sajátosságokat figyelembe vevő foglalkoztatása az előre elkészített foglalkoztatási terv alapján.
• A lelki egészség védelme.
• Demenciában szenvedőknél a meglévő képességek megőrzése, fejlesztése, az állapotromlás késleltetése.
• Jogszabályok által meghatározott dokumentáció vezetése.
• A szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása, a szolgáltatást igénylők és munkatársaink segítése a legmegfelelőbb szolgáltatási megoldás kiválasztásában.
• A szolgáltatások tartalma feleljen meg a valódi szükségleteknek és kövesse a szükségletek változásait.
• Alkalmazzuk a megvalósítható innovációkat, törekszünk új, hatékony eljárások, módszerek kidolgozására és bevezetésére.

Ellátási területünk:
Jelenleg Gyál Város közigazgatási területén nyújtjuk a fenti szolgáltatást.

Ellátás igénybevételének módja:
Az ellátást szóban vagy írásban személyesen kell kérelmezni az Idősek Klubjában (2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 16-18.), nyitvatartási időben (munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig). A kérelmet az ellátást igénylőnek vagy törvényes képviselőjének kell benyújtania.

Étkeztetés:
- Az étkezét jelenleg a klub tagjai közül azon idős korú ellátottak vehetik igénybe, akik külön megállapodást kötöttek erre vonatkozóan az intézménnyel, illetve minden demens klubtagunk, aki nappali ellátás szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban megállapodást kötött az intézménnyel.
- Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők számára a kézmosási lehetőséget, a nemenként elkülönített illemhelyet, illetve az evőeszközöket és étkészletet.

Térítési díj:
A Szolgáltató az idősek nappali ellátását Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 17/2022. (XI.25.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján térítésmentesen biztosítja az Igénybe vevő részére.
A demens személy a nappali ellátást étkeztetéssel veheti igénybe. Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét a fent említett rendelet alapján állapítja meg a Szolgáltató.
Amennyiben a Klubtag igénybe kívánja venni a klubban történő étkezést, úgy a szociális étkeztetésre vonatkozóan Gyál Város Önkormányzatának 17/2022. (XI. 25.), az egyes szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló rendelete alapján térítési díjat köteles fizetni.
A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, utólagos elszámolással, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.

További tájékoztatás kérhető:
Bártfai Gabriella Ágnes, nappali ellátásvezetőnél a gyáli telephelyen 2360 Gyál, Petőfi S. u. 16-18. szám alatt, illetve a 06-29-752-838 és 06-20/350-01-55 telefonszámokon.

Facebook oldalunk