Szolgáltatásaink

Család és Gyermekjóléti Központ

2016. január 1-ét követően a jogszabályi változások kapcsán a központ feladatait a gyáli járás területén nyújtja az intézményegység. A járásban működő család- és gyermekjóléti szolgálatokban hetente 1 alkalommal kint tölt a Központ esetmenedzsere. (Intézményi gépjárművel/saját gépjárművel felkeresi a működő szolgálatokat, és az illetékes családsegítő szakemberekkel meglátogatja a gondozott családokat, esetmegbeszélésen, esetkonferencián vesz részt, szakmai támogatást nyújt az esetek vitelében, a kötelező dokumentáció vezetésében.)

Ellátási területünk

Gyáli Járás közigazgatási területe (Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál és Ócsa). Minden település rendelkezik nyitva álló helyiséggel, amely helyet biztosít a Központ dolgozója számára feladatai ellátásához.

Szolgáltatás igénybevételére jogosultak

Minden olyan személy, aki Gyálon, Ócsán, Bugyin, illetve Alsónémedin bejelentett állandó lakcímmel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve aki életvitelszerűen tartózkodik a településeken. Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az a Járás ellátási területén élő valamennyi gyermek és rászoruló felnőtt számára elérhető legyen, ideértve a Család- és Gyermekjóléti Központ által nyújtott speciális szolgáltatásokat is. A gyermekvédelmi hatósági intézkedés által kötelezett családokkal a Központ esetmenedzserei végzik az esetmunkát.

Család- és Gyermekjóléti Központ speciális feladatai

Az általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, jogainak érvényesítése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

 • Kapcsolattartási Ügyelet (A kapcsolattartási ügyelet a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyet biztosít. Konfliktuskezelő, segítő szolgáltatást nyújt az érintettek kérésére, illetőleg a gyámhivatal kezdeményezésére gyermekvédelmi közvetítői eljárást (mediáció) biztosít.)
 • Készenléti Szolgálat (A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása. A készenléti szolgálatot állandóan hívható telefonszám biztosításával kell megszervezni oly módon, hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani. A Család- és Gyermekjóléti Központ tájékoztatást nyújt a lelki segély telefon elérhetőségéről.)
 • Mediáció (A mediációra akkor kerül sor, amikor a felek közvetlenül már nem képesek megegyezni egymással, nem képesek eredményesen kommunikálni, ezért egy harmadik, pártatlan, külső személy – mediátor – bevonása válik szükségessé (pl. kapcsolattartási probléma, vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés, válási konfliktus és generációs konfliktus)).
 • Óvodai és iskolai szociális segítés (Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.)
 • Szociális Diagnózis (A család- és gyermekjóléti központ a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészíti az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist.)
 • Pszichológiai tanácsadás (A pszichológus biztosítja a településeken a felmerülő családterápiás igények kielégítését. A pszichológus szolgáltatása a településeken a hét egy-egy napján vehető igénybe előzetes időpont egyeztetéssel. A tanácsadó a Központnál és Szolgálatnál jelentkező egyének és családok számára igény és lehetőség szerint pszichológiai konzultációt végez. Ennek során elvégzi a pszichológiai explorációt és szükséges esetben a pszichológiai tesztvizsgálatokat.)
 • Jogi tanácsadás (Az intézmény székhelyén (2360, Gyál Rákóczi u. 42-44.) két hetente biztosít jogi tanácsadást, előzetes bejelentkezés alapján érdekképviselet nélkül. A jogi tanácsadás folyamatosan gondozott klienseink számára is segítséget nyújt. Általában családjogi kérdésekkel keresik fel a tanácsadó szakembert. A szolgáltatás igénybevétele az ügyfelek számára ingyenes.)

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó feladatai

 • Javaslattétel hatósági intézkedésre,
 • Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek
  védelme, egyéni gondozási-nevelési terv készítése,
 • Családból kiemelt gyermek visszahelyezésének, családba-fogadásának elősegítése.

A család- és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében

 • Havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint konzultációt biztosít,
 • Tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról,
 • A családsegítő munkatárs szakmai felkészülését alkalmazásának első évében kétheti rendszerességgel támogatja, ha az egyedül látja el a szolgálat feladatait, és a képesítési előírások teljesítése alól felmentést kapott.

Család- és Gyermekjóléti Központ szerepe, feladata az észlelő- és jelzőrendszerek koordinálásában, működtetésében

 • A család- és gyermekjóléti szolgált a jelzőrendszer működtetése körében a család- és gyermekjóléti központ feladatkörébe tartozó vagy szakmai támogatását igénylő esetről tudomást szerez, haladéktalanul megkeresi a család- és gyermekjóléti központot, aki a megkeresés alapján segítséget nyújt szükség esetén intézkedik.
 • Segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusok megoldásában.
 • Amennyiben a jelzőrendszer valamely tagja jelzési vagy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, a központ megteszi jelzését a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal felé, hogy értesítse a fegyelmi jogkör gyakorlóját és tegyen javaslatot az érintett személlyel szembeni fegyelmi felelősségre vonás megindítására.
 • Kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatosan kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.