Szolgáltatásaink

Család és Gyermekjóléti Szolgálat

A családsegítő szolgáltatás működési területén a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás biztosítása.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Ellátási területünk

Gyáli Járás közigazgatási területe (Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál és Ócsa). Minden település rendelkezik nyitva álló helyiséggel, amely helyet biztosít a Központ dolgozója számára feladatai ellátásához.

Szolgáltatás igénybevételére jogosultak

Minden olyan személy, aki Gyálon, Ócsán, Bugyin, illetve Alsónémedin bejelentett állandó lakcímmel, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, illetve aki életvitelszerűen tartózkodik a településeken. Szolgáltatásainkat úgy szervezzük, hogy az az ellátási területen élő valamennyi gyermek és rászoruló felnőtt számára elérhető legyen.

Igénybevétel módja:

 • A kliens önkéntes megkeresésére indul,
 • A szülők, illetve család jelzésére,
 • Az észlelő- és jelzőrendszer tagjainak (közoktatási intézmények, egészségügyi intézmények, hatóság, civil szféra) megkeresésén keresztül,
 • Hatósági, együttműködési kötelezettség útján.

Az ellátás igénybevételének feltétele, hogy az igénybe vevő tartozzon bele az ellátottak körébe.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai

Tájékoztatási feladatai körében szociális és egyéb információs adatokat gyűjt, és tájékoztatja:

 • A szülőt – ha a gyermek védelme érdekében indokolt a szülő tudomása nélkül a gyermek fejlettségétől függően – az ítélőképessége birtokában lévő gyermeket jogaikról, az igénybe vehető támogatásokról és ellátásokról, amelyek összefüggésben vannak a gyermek testi-lelki biztosításával, melyek elősegítik a gyermek családjában történő nevelkedését, illetve melyek a gyermek számára szükséges védelmet biztosítják,
 • A válsághelyzetben lévő várandós anyát az őt, illetve a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról,
 • A születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről,
 • Az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.

Szociális segítőmunka keretében:

 • Segíti az igénybe vevőket a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családban élő gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében,
 • Az igénybe vevő szükségleteinek kielégítése, problémájának megoldása, céljai elérése érdekében összegyűjti és mozgósítja az igénybe vevő saját és környezetében jelentkező erőforrásait, továbbá azokat a szolgáltatásokat, amelyek bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe,
 • Koordinálja az esetkezelésben közreműködő szakemberek, valamint a közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók együttműködését,
 • Szabadidős programokat szervez,
 • A hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújt,
 • Működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert,
 • Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében kezdeményezni: egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíti, szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,
 • Felkérésre környezettanulmányt készít,
 • Az eset szerinti aktuális probléma megoldásában érintett összes szakember és a család- és gyermekjóléti központ bevonásával, a közös probléma meghatározása, a vállalt feladatok tisztázása, a segítő folyamat együttes megtervezése érdekében esetmegbeszélést, illetve – a fentieken túl – a család problémában, illetve a megoldásában érintett tagjainak, a lehetséges támaszt jelentő személyeknek, továbbá korától, érettségétől függően az érintett gyermeknek a részvételével esetkonferenciát szervez,
 • A szolgáltatást igénybe vevő személy, család, illetve gyermek és szülő közreműködésével szükség szerint, de legalább hathavonta értékeli az esetkezelés eredményességét, és
 • Közreműködik a válsághelyzetben lévő várandós anya problémáinak rendezésében,
 • Illetve – koordinálja az adományként felajánlott ruhaneműk és egyéb használati tárgyak arra rászorulókhoz való eljuttatását.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett klubok:

 • A 0-3 éves korosztály részére a „Baba-Mama Klub” nyújt lehetőséget a társas együttlétre. Alkalmain a kicsik élvezhetik a gyermekközösségbe tartozás előnyeit, megszokhatják, megtanulhatják a társakhoz való alkalmazkodást. A szülők számára is egyfajta lehetőség a heti rendszerességgel megtartott összejövetel a közösséghez tartozás megtapasztalásához, illetve a tapasztalatok megosztásához. Családsegítőinktől tanácsot kérhetnek nevelési, – oktatási, – gondozási problémáik megoldásához.
 • A felnőtt lakosság számára a szabadidő hasznos, élmény dús eltöltéséhez heti rendszerességgel „Van Hova Klub” néven szabadidős klub működését biztosítja. A klub vezetői igyekeznek facilitátor szerepben maradni, ezzel is az önszerveződésre ösztönözni a klubban részt vevő klienseket. A klub tagja lehet mindenki, aki képes és hajlandó betartani a társas együttlét íratlan szabályait, illetve a klub saját maga által létrehozott belső alkalmazkodási szabályait.