Szolgáltatásaink

Házi Segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás gondoskodást jelent azokról a személyekről, akik otthonunkban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

Ellátási területünk

Alsónémedi, Bugyi, Gyál és Ócsa települések közigazgatási területei.

Ellátás igénybevételének módja

A szolgáltatás biztosítása írásbeli, vagy szóbeli kérelemre történik, – melyet az intézményvezető felé kell benyújtani – a kérelmet a 9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet 1. melléklete alapján intézményünk által készített formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez 1 havi jövedelemigazolást mellékel a kérelmező.

A kérelem benyújtását követően tájékoztatjuk az igénylőt az ellátás részleteiről, annak érdekében, hogy az ellátási feladatokat pontosan meg lehessen határozni. A gondozásban részesülő tájékoztatást kap a rá vonatkozó térítési díjról, valamint a gondozási díj befizetési feltételeiről, amely utólagosan, az elvégzett munka függvényében fizetendő. Tájékoztatást kap továbbá a kérelmező, a gondozásban részesülő a megállapított térítési díjjal kapcsolatos fellebbezési lehetőségéről, jogairól és kötelezettségeiről.

A kérelemben a kérelmező nyilatkozik arról, hogy rendelkezik-e érvényes tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéssel.

A benyújtott kérelmekről a gondozási szükséglet felmérése után az intézményvezető dönt. Az ellátást igénylő kérheti az intézményvezetői döntés felülvizsgálatát a fenntartótól. A felülvizsgálati kérelmet a döntésről szóló határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül kell benyújtani.

Kapcsolatfelvétel Intézményünkkel történhet

  • Az igénylő kezdeményezésére,
  • Az igénylő családjának kérésére,
  • A háziorvos által, társintézmény (kórház, ápoló kórház, szakintézmény) kezdeményezésére, valamint a Polgármesteri Hivatal Szociális és Igazgatási részlegének jelzésére.

Házi segítségnyújtás keretén belül biztosítjuk

  • Szociális segítés keretében (lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés – takarítás, mosás és vasalás, háztartási tevékenységben való közreműködés – bevásárlás, mosogatás stb.)
  • Személyi gondozás keretében (ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása – információnyújtás, kapcsolattartás elősegítése hozzátartozókkal, gondozási és ápolás feladatok – fürdetés, öltöztetés, vérnyomásmérés stb)

A szociális gondozó segítséget nyújt veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában. Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözésben is további segítséget nyújt.

Térítési díj

A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénylő jövedelmének 25 %-át, ha a szolgáltatást az étkeztetéssel együtt veszi igénybe, akkor a jövedelme 30%-át.

A befizetendő összeget mindig a tárgy hónapot követően csekken kell befizetni.

Minden település képviselő-testülete az ellátások intézményi térítési díját évente két alkalommal, január 31-éig és június 30-ig rendeletben állapíthatja meg.

Az ellátási területen külön helyi önkormányzati rendelet szabályozza az adott településen fizetendő térítési díjak után az ellátottat megillető támogatási összeget, melyet a helyi önkormányzatnak kell átutalni az Intézmény számlaszámára.

A térítési díj mértékének esetleges változásairól minden esetben a szolgáltatást igénybevevőt írásban előre értesíti az intézmény.

A Kertváros Önkormányzati Társulás településein a szolgáltatás térítési díj köteles, melynek összegét a fenntartó tárgyév április 1-éig állapítja meg, és év közben egy alkalommal módosíthatja.

Kertváros Önkormányzati Társulás 2018. május 1. napjától az intézményi térítési díj összegét 1.440.- Ft/óra-ban határozata meg.

A térítési díj csökkentésének vagy elengedésének eseteit és módját a társult települések saját rendelkezéseikben szabályozzák.

További tájékoztatás kérhető

Zsólyomi Erzsébettől a gyáli székhelyünkön 2360 Gyál, Rákóczi Ferenc utca 42-44. szám alatt, illetve a 06-29-345-478 és 06-20-482-68-88 telefonszámokon.