Szolgáltatásaink

Idősek Nappali Ellátása

Az idősek nappali ellátása a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.

Ellátási területünk

Jelenleg Gyál Város közigazgatási területén nyújtjuk a fenti szolgáltatást.

Szolgáltatás célja

 • Az ellátottak pszichés állapotának folyamatos megfigyelése, az észlelt változások jelentése.,
 • Családi- és társas kapcsolatok ápolása, kiépítése, szinten tartása.
 • Személyre szabott, évszaki sajátosságokat figyelembe vevő foglalkoztatása az előre elkészített foglalkoztatási terv alapján.
 • Demenciában szenvedőknél a meglévő képességek megőrzése, fejlesztése, az állapotromlás gyorsaságának csökkentése.
 • Jogszabályok által meghatározott dokumentáció vezetése.
 • A szolgáltatások minőségének, hatékonyságának javítása, a szolgáltatást igénylők és munkatársaink segítése a legmegfelelőbb szolgáltatási megoldás kiválasztásában.
 • A szolgáltatások tartalma feleljen meg a valódi szükségleteknek és kövesse a szükségletek változásait.
 • Alkalmazzuk a megvalósítható innovációkat, törekszünk új, hatékony eljárások, módszerek kidolgozására és bevezetésére.

Szolgáltatás igénybevételére jogosult

A szolgáltatást elsősorban saját otthonukban élő,

 • Tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
 • Az Szt. 93. § (4) bekezdése szerinti kivétellel a tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek,
 • Harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek

részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak – ide nem értve az idős személyeket – napközbeni étkeztetését.

Nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek

 • Tanácsadás
 • Esetkezelés
 • Gondozás
 • Felügyelet
 • Háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
 • Készségfejlesztés
 • Közösségi fejlesztés

A szolgáltatási elemek biztosításának tartalmát és gyakoriságát az ellátást igénybe vevő szükségleteinek figyelembevételével az ellátást nyújtó és az ellátást igénybe közösen határozza meg.

A nappali ellátás működésének rendjét a házirend tartalmazza, mely az intézményben mindenki által jól látható helyen kifüggesztésre került.

Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatások

 • Szabadidős programok, fejlesztő tevékenységek biztosítása,
 • Manuális tevékenységek biztosítása,
 • A település oktatási-nevelési intézményeivel kapcsolatot tartunk, közös programokat szervezünk,
 • Szükség szerint megszervezzük az egészségügyi alapellátást, a szakellátáshoz való hozzájutást segítjük,
 • Lehetőséget biztosítunk alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére (személyi tisztálkodás, ruházat mosása),
 • Hivatalos ügyek intézésében való segítségnyújtás,,
 • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetésben segítséget nyújtunk,
 • Speciális önszerveződő csoportokat támogatjuk, működését, szervezését segítjük, egymás programjain részt veszünk,
 • Az ellátottak szállítását a nappali ellátásba szükség, illetve igény szerint megoldjuk, ezzel is segítve a leginkább rászorulók szolgáltatáshoz való juttatását.

Térítési díj ellenében igénybe vehető egyéb szolgáltatások

 • Pedikűr, manikűr,
 • Fodrász,
 • Gyógymasszázs

Étkeztetés

 • Az étkezést jelenleg a klub tagjai közül azon idős korú ellátottak vehetik igénybe, akik külön megállapodást kötöttek erre vonatkozóan az intézménnyel, illetve minden demens klubtagunk, aki nappali ellátás szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban megállapodást kötött az intézménnyel.
 • Az étkeztetés az ellátást igénybe vevő szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel:

  • a) kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
  • b) elvitelének lehetővé tételével.
 • Az étkeztetés keretében főétkezésként napi egyszeri meleg ételt biztosítunk. Az étel helyben fogyasztása esetén biztosítjuk a szolgáltatást igénybe vevők számára a kézmosási lehetőséget, a nemenként elkülönített illemhelyet, illetve az evőeszközöket és étkészletet.

Térítési díj

A Szolgáltató az idősek nappali ellátását Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtható szociális, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 6/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak alapján térítésmentesen biztosítja az Igénybe vevő részére.

Amennyiben a Klubtag igénybe kívánja venni a Klubban történő étkezést, úgy a szociális étkeztetésre vonatkozóan Gyál Város Önkormányzatának többször módosított 6/2015. (II. 27.), a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelete alapján térítési díjat köteles fizetni.

A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, utólagos elszámolással, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.

További tájékoztatás kérhető

Bártfai Gabriella Ágnes nappali ellátásvezetőnél a gyáli telephelyen 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 16-18. szám alatt, illetve a 06-29-752-838 és 06-20-350-01-55 telefonszámokon.