Szolgáltatásaink

Szociális Étkeztetés

A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, amelynek keretében a szociálisan rászorultak részére főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt biztosítunk.

Ellátási területünk

Gyál Város közigazgatási területe

Szolgáltatás igénybevételére jogosultak

Azon személyek jogosultak az ellátást igénybe venni, akik:

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk

miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a legalább napi egyszeri meleg étkezést.

Igénybevétel és az ellátás biztosításának módja

Az igénybejelentés személyesen vagy telefonon, esetleg háziorvos közreműködése által történik.

A szolgáltatás igénybevétele kérelem benyújtásához a következőket kell csatolni:

 • jövedelem igazolására nyugdíjfolyósító intézet által kiküldött éves jövedelemigazolás, és tárgy havi nyugdíj szelvény,
 • rokkantság esetén a leszázalékolást igazoló irat, vagy orvosi igazolás a kérelmező egészségi állapotáról.

A fenti igazolásokat a kérelemmel együtt az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az elbírálást követően írásbeli tájékoztatást kap a kérelmező a rá vonatkozó térítési díjról, valamint az étkezési díj befizetésének feltételeiről. Tájékoztatást kap az értesítésben feltüntetett díjjal kapcsolatos fellebbezési és jogorvoslati lehetőségről, az étkezésben részesülők jogairól és kötelezettségeiről.

Szociális étkeztetés keretében jelenleg még nincs lehetőség diétás étkezésre, és munkaszüneti vagy pihenőnapon történő igénybevételre.

A szolgáltatás biztosítása az alábbi módokon igényelhető:

 • kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással
 • lakásra szállítás lehetőségével
 • személyes elvitellel

Az étel házhoz szállításának díja a mindenkori szociális segítés legkisebb díjának 50 %-a, mely fizetése mindig utólag történik. Azok, akik nem igénylik a szállítást, saját maguk gondoskodnak az étel elszállításáról. Kiszállítás esetén az ételhordót tisztán kell az étkezést biztosító dolgozónak átadni.

Térítési díj mértéke:

Az étkeztetés és a házhoz szállítás igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, melynek megállapítását az alábbi helyi rendeletek szabályozzák:

 • Gyál Város Önkormányzatának többször módosított 6/2015. (II. 27.), a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.
 • A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként, utólagos elszámolással, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell befizetni.
 • Amennyiben befizetési kötelezettségének az ellátás igénybe vevő nem tesz eleget, az intézményvezető javaslatot tehet az ellátás megszűntetésére.

További tájékoztatás kérhető:

Bártfai Gabriella Ágnesnál a gyáli nyitva álló helyiségünkben 2360 Gyál, Petőfi Sándor u. 16-18. szám alatt, illetve a 06-29-752-838 és 06-20-350-01-55 telefonszámokon.